Algemene Privacy Verklaring

Totaltreat hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we je op transparante wijze informeren over hoe binnen de praktijkvoering wordt omgegaan met persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming wordt gewaarborgd.

Totaltreat handelt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens conform de daartoe geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hetgeen in ieder geval betekent dat ik

 • persoonsgegevens verwerk conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt
 • alleen díe persoonsgegevens verwerk die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • passende (technische en/of organisatorische) maatregelen heb genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen
 • nooit persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen.
 • op de hoogte ben van de rechten van cliënten omtrent persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst en de bedrijfsvoering van de praktijk, deze respecteer en cliënten hierover informeer.
 • uw persoonsgegevens niet langer bewaar dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens zullen 5 jaar na het einde van de behandeling worden vernietigd.

Gegevens die u gevraagd kunnen worden

 • (voor)naam, adres, postcode, plaatsnaam;
 • telefoonnummer en/of emailadres;
 • geboortedatum;
 • eventuele (sportieve) activiteiten;
 • overige medische aandoeningen en bijbehorend medicijngebruik.
 • En in geval van hypnose informatie die van belang kan zijn voor de behandeling: informatie uit vroege jeugd en/of later, opgelopen trauma etc.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens per e-mail sturen naar . Indien dit niet mogelijk is, kunt u een brief naar het postadres sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar iig binnen vier weken, op uw verzoek. 

Total Treat

massage- en hypnotherapiepraktijk
Total Treat

Marianne Hoogterp
Kennemerland 33
1447 BH Purmerend
06-206 706 68

Volg ons op Facebook
Privacy